Odber noviniek

Legal Power Sportswear Logo

Všeobecné obchodné podmienky 


I.    Objednávka

1.  Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na legalpower.sk alebo telefonicky aj bez nutnosti registrácie na telefónom čisle 0903 901 192

2.  Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na ďiaľku.

3.  Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú  adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). 

4. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

6. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku iba v deň, ktorý bola objednávka realizovaná. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu na základe záväznej objednávky, je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady súvisiace s objednávkou.

II.    Dodacie lehoty


1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (pokiaľ nie je uvedené v poznámke inak). Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty a kuriérom.

2. Dodacia lehota je 2-7 dní pri tovare na sklade. Pri tovare na objednávku je dodacia lehota spravidla 5-10 dní od obdržania objednávky (pri platbe na účet max. do 3 prac. dní od obdržania platby).

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

4. Ku každej dodávke tovaru bude priložený daňový doklad, ktorý slúži súčasne ako dodací a záručný list.

5. Do Čiech zasielame tovar po uhradení ceny tovaru na náš účet, cena poštovného sa riadi tarifami Slovenskej pošty. O výške poštovného Vás budeme informovať emailom po odvážení Vášho objednaného tovaru. Tovar Vám bude doručený Českou poštou a cenu zaplatíte v českých korunách po prepočte podľa aktuálneho kurzu.


III.    Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Cena zrealizovanej objednávky sa nemení. Predávajúci doručí spotrebiteľovi tovar za cenu v akej bol objednaný.

Platobné podmienky

Platba bankovým prevodom :

Pokiaľ si zvolíte tento spôsob platby môžete Vašu platbu za tovar poukázať na náš účet 3 spôsobmi.

 •  bankovým prevodom z Vášho účtu (internetbanking, GSM banking)
 •  vložením peňazí v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke našej banky priamo na náš bankový účet
 •  odoslaním finančnej čiastky poštovou poukážkou typu U z ktorejkoľvek pošty v SR

Bankovné spojenie : číslo účtu: 2626381887/1100

Variabilný symbol je zhodný s ID Vašej objednávky, ktoré obdržíte v potvrdzujúcom emaily. Zaplatený tovar Vám bude pripravený a obratom po obdržaní platby na náš bankový účet bude odoslaný.

Dobierkou :

 •  Tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí objednávky.
 •  Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou. 
 •  Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné.
 •  Doprava tovaru k spotrebiteľovi je realizovaná podľa objednávky. Na adrese doručenia je nutné zabezpečiť v deň doručenia prevzatie tovaru.

Doručovacie podmienky

Doručenie kurierom :

 •  Tovar objednaný do 12:00 bude odoslaný kuriernou službou v deň objednania a dodaný bude na nasledujúci prac. deň.
 •  Tovar objednaný po 12:00 bude odoslaný kuriernou službou na nasledujúci prac. deň a dodaný bude do 48 hodín.
 •  V prípade, že tovar nebude skladom alebo bude vypredaný budete informovaný telefonický alebo e-mailom.
 •  Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné.
 •  Doprava tovaru k spotrebiteľovi je realizovaná podľa objednávky. Na adrese doručenia je nutné zabezpečiť v deň doručenia prevzatie tovaru.
 •  Cena za doručenie kurierom je jednotná 7,90 eura.

Doručenie Slovenskou poštou :

 • Dodacia doba je deň podania + 2 až 5 pracovných dní.
 • V prípade, že tovar nebude skladom alebo bude vypredaný budete informovaný telefonický alebo e-mailom.
 • Cena za doručenie Slovenskou poštou je 4,90eura
 • Ak suma objednávky presiahne 150EUR, spoločnosť Legal Power nebude účtovať poštovné.

 

IV.    Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v objednávke. 

V.   Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku iba v deň, ktorý bola objednávka realizovaná. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu na základe záväznej objednávky, je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady súvisiace s objednávkou. 

2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. 

3.Produkt nesmie byť poškodený, používaný a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. 

4. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a)    produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b)    zmenila sa cena dodávateľa produktu
c)    vystavená cena produktu bola chybná


POSTUP AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Svoje odstúpenie od zmluvy nemusíte odôvodňovať.

Pošlite predávajúcemu list (najlepšie s návratkou), že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote.

V liste uveďte, o aký tovar ide, aká bola jeho cena a kedy ste ho prevzali.

Uveďte tiež, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze.

Tovar môžete vrátiť zároveň s listom, alebo výmenou za peniaze „z ruky do ruky“.

Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií za odstúpenie, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru (napríklad poštovné).

 
VI.    Záruka a servis

1. Záruka na naše produkty je 24 mesiacov ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak.  Reklamovať je možné len tovar  zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý a mechanicky nepoškodený.

2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou alebo nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VII.    Záverečné ustanove

1. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 

2.Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

3.Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4.Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

5.Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

6. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov. Bližšie informácie ponúkame v tomto dokumente.

Pri objednávaní budete požiadaný o poskytnutie Vašich osobných platných identifikačných údajov (meno a priezvisko, adresu, telefónne čísla, mailová adresa, IČO, DIČ). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. V prípade, že ste už registrovaný zmenu osobných údajov môžete vykonať sami vo Vašom účte, pokiaľ nie ste registrovaný zmenu môžete spraviť zaslaním žiadosti o zmenu osobných údajov na info@legalpower.sk a informáciu ktorých osobných údajov sa to týka. Vymazanie osobných údajov na požiadanie na info@legalpower.sk. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického alebo mailového kontaktu.

Spoločnosť LegalPower, prevádzkovateľ internetového obchodu legalpower.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Využívaním internetového obchodu legalpower.sk objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.


ÚvodÚvod

Košík  

(prázdny)
Reklama
Advertising